ALGEMENE VOORWAARDEN
CEREBRA-NOOTROPICS.COM


Gegevens Cerebra

Bedrijfsnaam:

Cerebra

Vestigingsadres:

Herenweg 64-unit 42, 3602 AR, Maarssen, Nederland

E-mailadres:

info@cerebra-nootropics.com

BTW-nummer:

NL856670765B01

KVK-nummer:

66716888


Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cerebra en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Cerebra en consument dan wel zakelijke partij.
 2. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van zakelijke partijen is uitgesloten, tenzij Cerebra de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument dan wel zakelijke partij beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden zijn altijd in te zien op de website www.cerebra-nootropics.com en kunnen op verzoek van de consument dan wel zakelijke partij kosteloos worden toegezonden.


Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Cerebra niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument dan wel zakelijke partij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


De overeenkomst

 1. Indien de consument dan wel zakelijke partij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cerebra onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Cerebra is bevestigd, kan de consument dan wel zakelijke partij de overeenkomst ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cerebra passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument dan wel zakelijke partij elektronisch kan betalen, zal Cerebra daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Cerebra kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument dan wel zakelijke partij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Cerebra op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Herroepingsrecht & uitgesloten artikelen

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Cerebra mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of, als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 3. Cerebra sluit de volgende producten uit van het herroepingsrecht:
  • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 4. Geheel artikel 5 is niet van toepassing op zakelijke partijen.


Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De bedenktijd is niet van toepassing op zakelijke partijen.


Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Cerebra.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug naar Cerebra. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Cerebra verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke partijen.


Verplichtingen van Cerebra bij herroeping

 1. Cerebra vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het door de consument retour gestuurde product in goede staat is ontvangen.
 2. Cerebra gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Cerebra de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van Cerebra zal de consument dan wel zakelijke partij Cerebra vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten.


Privacy

 1. Bij het gebruik van onze website, het plaatsen van een order, en/of het uitvoeren van een overeenkomst, kan Cerebra gebruik maken van uw persoonlijke informatie. Klik op de volgende link voor meer informatie over het privacy beleid van Cerebra.


Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument dan wel zakelijke partij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cerebra.
 2. Bij Cerebra ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Cerebra binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument dan wel zakelijke partij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dan wel zakelijke partij dient Cerebra in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Cerebra en de consument dan wel zakelijke partij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige werking toe.
 2. Cerebra heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderingen in de markt, de technologie, betaalmogelijkheden, wetgeving en de mogelijkheden van ons systeem. Uw overeenkomst met ons wordt beheerst door de algemene voorwaarden die ten tijde van de betreffende bestelling van toepassing waren.